דף הבית
הסכם לימודי מסחר אלגוריתמי

הסכם לימודי מסחר אלגוריתמי

1 התלמיד מצהיר, כי ידוע לו שהכשרת המסחר האלגוריתמי נועדה לצורכי לימוד ומחקר בלבד.

 

2 התלמיד מצהיר כי כל זכויות היוצרים על חומר הלימוד המועבר בכיתה שייכים לטרייד סיסטם בע"מ (להלן: טרייד סיסם) בין אם הם רשומים ובין אם אינם רשומים ואין בכוונתו לעשות שימוש מסחרי בהם ו/או להעתיקם ו/או להפיצם.

 

3 התלמיד מאשר, כי ידוע לו שהנתונים המתפרסמים בכיתה בדבר מניות, נתוני מסחר, ניירות ערך שונים, מדדים, סחורות וכיוצא באלה, הם לצרכי לימוד בלבד ואינם מהווים ייעוץ או המלצה כלשהי למסחר בניירות ערך או לסחר מסוג כלשהו, בין אם התפרסמו על ידי טרייד סיסטם או מי מטעמה ובין אם התפרסמו על ידי צד ג' או תלמיד אחר. התלמיד מאשר כי הוא יודע שהמידע המצוין בכיתת הלימוד אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

 

4 התלמיד מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בשירותי טרייד סיסטם בע"מ בכללם, לרבות שימוש או ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין, שימוש מסחרי בתכני טרייד סיסטם בע"מ, שימוש שיווקי בתכני טרייד סיסטם, פגיעה בזכויות יוצרים, או בזכויות קנייניות.

 

5 התלמיד מצהיר כי הוא יודע שהעיסוק בניירות ערך עשוי לגרום לנזקים כספיים וכי הוא משחרר את טרייד סיסטם בע"מ או מי מטעמה מאחריות כלשהי.

 

6 התלמיד יהיה אחראי באופן עצמאי לפתיחת חשבון ב-TradeStation ולהתקנת פלטפורמת TradeStation.

 

7 במסגרת מסלול הכשרת מסחר אלגוריתמי על פי הסכם זה, התלמיד יהיה זכאי להתקנתה של תוכנת TradeSystem (להלן: "התוכנה" או "תוכנת המחקר") על פלטפורמת המסחר של TradeStation. מובהר כי תוכנת טרייד סיסטם מתאימה אך ורק לפלטפורמת Trade Station והיא אינה מתאימה לפלטפורמות אחרות ולא ניתן להפעילה בפלטפורמות אחרות.

 

8 השימוש בתוכנת המחקר יהיה לצורכי לימוד ומחקר בלבד בגרסת הסימולציה (simulated trading) כפי שמופיעה ב TradeStation. החליט התלמיד  לסחור באמצעות התוכנה בגרסת ה-Live Trading, כפי שמופיעה ב Trade Station, הוא עושה זאת על דעת עצמו בלבד ובאחריותו האישית בלבד.  

 

9 תוכנת המחקר שתותקן על ידי טרייד סיסטם בע"מ על מחשבו של התלמיד, הינה לשימוש פרטי ואישי בלבד ולא ייעשה בה כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי ו/או שיווקי ו/או שיתופי.

 

10 תוכנת המחקר תהא לשימוש פרטי בלבד ולא ייעשה בה שימוש במסגרת גוף מוסדי או גוף להשקעות כלשהו, או מכללה העוסקת בשוק ההון, או בית ספר העוסק בשוק ההון, או בחדר מסחר, או בצ'אט אינטרנטי' או במסרון, או בהודעה או בלימוד צד שלישי והיא לא תועבר ו/או תועתק ו/או תופץ ו/או תוצג לצד שלישי בשום דרך.

 

11 התלמיד מצהיר, כי ידוע לו שהוא היוזם את השימוש בתוכנה באופן עצמאי, הוא זה שמפעיל אותה לאחר ההתקנה במחשבו האישי, וטרייד סיסטם בע"מ אינה לוקחת חלק בתהליך, למעט מתן אפשרות החיבור של התוכנה על הפלטפורמה של טריידסטיישן במחשבו של התלמיד.

 

12 התלמיד מצהיר כי הוא יודע שלאחר התקנת התוכנה במחשבו האישי לא תהיה לטרייד סיסטם בע"מ כל אינטראקציה עימו, וטרייד סיסטם לא תמליץ או תתערב בשימוש שיעשה התלמיד בתוכנה. לטרייד סיסטם לא תהיה שליטה בתוכנה או בכספי הלקוח ו/או בהחלטות שהתלמיד יקבל בעת השימוש בתוכנה.

 

13 כל הזכויות שמורות לטרייד סיסטם בע"מ. אין להעתיק / לשכפל / להעביר / להפיץ או ללמד את עקרונות התוכנה בשום דרך כולם או מקצתם.

 

14 כל מידע הקשור לתוכנה הינו מידע חסוי. גם אם המידע יהפוך לנחלת הכלל, עדיין ייחשב המידע בבחינת מידע חסוי. המידע האמור יכול שיהיה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע בעל פה או מידע בכתב, לרבות בצורת דו"חות, תירשומות, גרפים, פירוט עסקאות (טריידים), תוצאות עסקאות (טריידים) אסטרטגיות של התוכנה, תוצאות, פרמטרים המרכיבים את התוכנה, כולם או מקצתם, או כל פלט אחר של התוכנה.

 

15 המשתמש לא יפרסם את הפלט של התוכנה בשום דרך, ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב לפני כל פרסום. פרסום ייחשב גם כפרסום בחשבונו הפרטי של המשתמש ברשתות החברתיות, דרך חשבון של חבר ברשתות החברתיות או באתרי וידאו באינטרנט, או בפורומים שונים באינטרנט, או בשליחת מיילים אישיים או קבוצתיים, או בחדרי מסחר אינטרנטים, או באתר כלשהו באינטרנט, או בצ'אטים אינטרנטים, או במובייל, או במסרון (SMS) פרטי או  קבוצתי, או בקבוצות או קהילות במובייל. כל פרסום מכל סוג וכל הפצה מכל סוג בכל מדיה אינטרנטית, טלוויזיונית, סלולרית, טלפונית, במובייל או כל מדיה אחרת, לרבות אמצעי מדיה שטרם הומצאו, ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב, תחשב להפרה מהותית של הסכם זה.

 

16 הפרמטרים המרכיבים את התוכנה כולם או חלקם לא יפורסמו, ולא יועברו ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב. פרסום ייחשב גם כפרסום בחשבונו הפרטי של המשתמש ברשתות החברתיות, דרך חשבון של חבר ברשתות החברתיות או באתרי וידאו באינטרנט, או בפורומים שונים באינטרנט, או בשליחת מיילים אישיים או קבוצתיים, או בחדרי מסחר אינטרנטים, או בצ'אטים, או באתר כלשהו באינטרנט, או במובייל, או במסרון (SMS) פרטי או קבוצתי, או בקבוצות או קהילות במובייל. כל פרסום מכל סוג וכל הפצה מכל סוג בכל מדיה אינטרנטית, טלוויזיונית, סלולרית, טלפונית, במובייל או כל מדיה אחרת, לרבות אמצעי מדיה שטרם הומצאו, ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב תחשב להפרה מהותית של הסכם זה.

 

17 כל פלט של התוכנה לרבות גרפים מכל הסוגים, תוצאות, תוצאות אסטרטגיות, לא יועברו, לא יופצו בשום דרך ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב. פרסום ייחשב גם כפרסום בחשבונו הפרטי של המשתמש ברשתות החברתיות , דרך חשבון של חבר ברשתות החברתיות או באתרי וידאו באינטרנט, או בפורומים שונים באינטרנט, או בשליחת מיילים אישיים או קבוצתיים, או בחדרי מסחר אינטרנטים, או באתר כלשהו באינטרנט, או בצ'אטים אינטרנטים, או במובייל, או במסרון (SMS) פרטי או קבוצתי, או בקבוצות או קהילות במובייל. כל פרסום מכל סוג וכל הפצה מכל סוג בכל מדיה אינטרנטית, טלוויזיונית, סלולרית, טלפונית, במובייל או כל מדיה אחרת, לרבות אמצעי מדיה שטרם הומצאו, ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם  בע"מ בכתב תחשב להפרה מהותית של הסכם זה.

 

18 שימוש כלשהו בתוכנה, בתוצריה, בפלט שלה בחדרי מסחר אינטרנטים, בצ'אטים, במסרונים, בדיוורים, בפורומים ו/או קבוצות אינטרנטיות ו/או קבוצות במובייל, או בכל מדיה אחרת לרבות אמצעי מדיה שטרם הומצאו, ללא אישור מפורש של טרייד סיסטם בכתב תחשב להפרה של הסכם זה.

 

19 בכל מקרה של מחלוקת עם טרייד סיסטם, מתחייב המשתמש בתוכנה לא לעשות בה שימוש עד שיקבל אישור בכתב מטרייד סיסטם בע"מ.

 

20 המשתמש בתוכנה מתחייב כי לא ילמד באופן פרטי או קבוצתי בשום מסגרת, פרונטלית, אינטרנטית או אחרת, את עקרונות התוכנה ואת הפרמטרים של התוכנה כולם או מקצתם. הפרה של סעיף זה תזכה את טרייד סיסטם  בע"מ בפיצוי מיידי של 200,000 שקלים (מאתיים אלף שקלים) ללא הוכחת נזק.

 

21 המשתמש מצהיר כי אין לו כעת ולא יהיו לו בעתיד טענות כלשהן לגבי טיב התוכנה ואיכותה.

 

22 המשתמש מצהיר כי הוא יודע שבכל תוכנה ייתכנו תקלות (באגים) והוא משחרר את טרייד סיסטם בע"מ או מי מטעמה מאחריות כלשהי או מדרישה לתקנם.

 

23 המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהתוכנה תותקן אצלו בגרסתה הסופית וכי אין ולא תהייה לו טענה כלשהי הנוגעת לאיכות התוכנה, להכנסת שיפורים בתוכנה, לתיקונים בתוכנה, או לשינויים כלשהם בתוכנה. מובהר למשתמש כי קוד התוכנה נסגר ולא ניתן יותר להכניס בו שינויים.  

 

24 כל שינוי שיחול בפלטפורמת Trade Station, שכתוצאה מכך תושפע התוכנה, לא יחייב את טרייד סיסטם בשום דרך לערוך שינוי כלשהו.

 

25 מובהר למשתמש כי סגירת קובץ התוכנה משמעותו שאין ולא תהייה אפשרות לשנות דבר מהגרסה הנוכחית של התוכנה.

 

26 היה וטרייד סיסטם בע"מ תוציא תוכנת מחקר מעודכנת (גרסה חדשה יותר) מסדרת TS, יהא התלמיד זכאי להתקנתה ללא תשלום נוסף

 

27 מובהר כי הסכם זה מבטל כל הסכם קודם וכל סיכום קודם שהיה בין הצדדים.

 

תמורה וסבסוד ההכשרה

 

28 עלות ההכשרה האינטרנטית – 600 דולר כולל מע"מ.

 

28 אמרלד בייס בע"מ המייצגת בישראל את TradeStation תסבסד את ההכשרה דרך זיכוי בעמלות של 600 דולר, מוגבל לתקופה של שלושה חודשים מיום פתיחת החשבון בטריידסטיישן וללקוחות חדשים בלבד. יש לאמת ולברר עם אמרלד בייס את התנאים בסעיף זה, שהינם באחריותו הבלעדית של הברוקר ואינם מהווים תנאי לקיומו של הסכם זה. 

 

29 טרייד סיסטם לא תהא אחראית בשום צורה או דרך על מנגנון העמלות של אמרלד בייס.

Israel
Russia
South Africa
Canada
USA